HomeContactDisclaimer
Praktijk voor Preventieve Gezondheid
Preventie in de praktijk brengen
Ruimtevaarttechnologie ommekeer in medische wetenschap
Regulier en Alternatief
Diagnose en Therapie
Herstel van natuurlijk evenwicht
Gezond en Vitaal leven met straling
ProNutri® Voedsel Intolerantie test
CliŽnten reageren
Persberichten

VitalPlus streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die via deze website op het internet is geplaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleren wij de betrouwbaarheid van informatie die geheel of gedeeltelijk uit externe bronnen wordt ontvangen.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de berichtgeving kan VitalPlus niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct en volledig is en derhalve aanvaardt VitalPlus geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.
Wel stellen wij het op prijs indien zulke onjuistheden aan ons worden gemeld.
Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die wij naar aanleiding van onze website ontvangen, wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en bedoeld om door VitalPlus vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
Wij behouden ons dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Privacy
Deze website kunt u anoniem bezoeken. Als u via onze website persoonsgegevens aan ons doorgeeft, garanderen wij u dat wij deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het door u gevraagde doel. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens die door uw bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitalPlus.

Hoe zijn de rechten en plichten van de patiŽnt geregeld?
De rechten en plichten van patiŽnten en hulpverleners zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiŽnt zich aan houden.

Rechten en plichten van patiŽnten
Als patiŽnt/cliŽnt heeft u onder andere het recht:
- op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
- om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
- op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts/ therapeut
- op inzage in uw medisch dossier.
U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere:
- de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
- zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Mag ik mijn medisch dossier inzien?
U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u dat wilt, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan.

Kennisgeving van deugdelijke verwerking van uw persoonsgegevens
Vanaf 25 mei is er een nieuwe Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met dit bericht laat ik u weten hoe ik aan deze wetgeving zal voldoen.
Voor een goede behandeling en consult is het noodzakelijk dat ik een aantal persoonlijke gegevens verzamel, zoals uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en gegevens die van belang zijn bij de behandeling over uw huidige gezondheidstoestand.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Dit dossier bevat naast gezondheidsgegevens ook gegevens over de uitgevoerde behandelplannen en gedane bloeduitslagen door derden.
De meeste van deze gegevens zijn door uzelf verstrekt en blijven geheel vertrouwelijk. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Van deze gegevens is een dossier aangelegd, dat in mijn praktijk wordt bewaard op een plek waar onbevoegden geen toegang hebben.
De gegevens in dat dossier kunnen ook nog voor andere doeleinden, in uw belang, worden gebruikt:
ē Als informatie bij verwijzing naar een andere behandelaar, met uw toestemming
ē Voor het gebruik van waarneming, bij mijn afwezigheid
ē Als voortgang in de behandeling en bespreking in de Intervisiegroep met uw expliciete toestemming
ē Enkele gegevens gebruik ik voor de financiŽle administratie en het maken van een factuur voor de zorgverzekeraar, hierop staan: uw naam, adres en geboortedatum, de datum van behandeling en een korte omschrijving van de behandeling.

Graag vraag ik uw toestemming om over deze gegevens te mogen blijven beschikken, zolang dit nodig is.
Dit formulier vraag ik u bij het eerste consult te ondertekenen.
 

top